Obec Číhaň : SDH - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Cesta: Úvod > Sbor dobrovolných hasičů > Základní informace

Vyhledávání

Napište nám

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

SDH - Základní informace

HISTORIE

Ztráta majetku a lidských životů, jež si vyžádá zhoubný požár, daly vznik myšlenkám k ochraně majetku a lidských životů ve větší míře, než se to dařilo nevycvičeným jednotlivcům. Tak vznikla myšlenka k vytváření dobrovolných hasičských sborů. Rovněž v naší obci docházelo k častým požárům. Proto bylo koncem roku 1898 přikročeno k založení hasičského sboru v Číhani. Největší zásluhu o založení sboru patří tehdejšímu řídícímu učiteli panu Emanuelovi Prexlovi. Dle obecní kroniky dne 24. února 1899 byla vysvěcena „jednoproudní stříkačka čtyřkolová“ od R.A. Smekala na Smíchově s průměrem bot 110 mm za 1.200,--korun a také bylo přijato 15 členů a tím byl také náš hasičský sbor oficiálně založen a zapsán do knih sboru dobrovolných hasičů v Číhani a župy Klatovské.

 

Zakládající členové sboru: 

Emanuel Prexler, řídící učitel v Číhani, náčelník                                          

Josef Kovářík, rolník, čp.12, stříkačník                   

Josef Žižka, při otcově hospodářství, čp.9, stříkačník                  

Jan Šíma, při otcově hospodářství, čp.2, lezec                                  

Jan Potužák, kovář, sbormistr                    

František Kovářík, cesták, čp.61, stříkačník                

Josef Matík, kameník, stříkačník                      

Josef Potužák, při otcově hospodářství, čp.7, stříkačník                  

Alexandr (Aleš) Rašek, domkář, čp.21, obstaravatel stříkačky                 

Josef Lašek, krejčí, stříkačník                     

František Novák, při otcově hospodářství, stříkačník                     

František Potužák, kameník, hornista                       

Josef Šteininger, domkář, stříkačník                     

Vavřinec Rubáš, domkář, čp.52, lezec                                    

Vojtěch Šíma, tesař, čp.25, lezec                           

 

Je zajímavé, že se s těmito jmény setkáváme i po celá další pokolení hasičů. Ještě před založením zasahuje sbor při hašení požáru v Číhani čp.9 u pana Josefa Žižky dne 2.února 1899. Další požáry nenechaly na sebe dlouho čekat. Podle knihy o zápisech o požárech zasahovali hasiči často jak u malých, tak i velkých požárů. Tito lidé neměli ve své době finanční prostředky ani na zakoupení nejnutnějšího hasebního nářadí. Proto pořádali různé společenské akce – muziky, máječky, plesy, soutěže, aby z takto získaných peněz a z peněz od obce postupně vybavovali svoji dřevěnou hasičskou zbrojnici, kterou v červenci v r.1930 přestavěli. V r.1931 bylo v Číhani dokonce založeno družstvo žen, které mělo 14 členek a 2.srpna 1931 se konal v Číhani župní hasičský sjezd, který se za pěkného počasí a veliké účasti vydařil. Pro tento účel bylo také v prostoru mezi školou, zbrojnicí a rybníkem vybudováno hřiště. Hasičský sbor byl činný za každého režimu. Členové se scházeli, pomáhali jeden druhému i v těžkých chvílích života. Nikdy nezapomněli vyprovodit na poslední cestě svého kamaráda – člena sboru. Tak je tomu i dodnes.

Německá okupace také zasáhla i náš sbor. Dne 22. května 1942 byl zatčen gestapem a odvezen do Klatov řídící učitel pan Václav Uldrich, vzdělávatel sboru. Po té byl převezen do Terezína a Tlossebirku, kde v listopadu zemřel. Byl jmenován členem protiněmecké strany, v níž činně pracoval.

Dne 12.12.1947 velitel sboru Ignác Kněz zahajuje schůzi a oznamuje sboru, že bude prodána našemu sboru stříkačka značky „Zikmund 35 HP“ a dopravní vozidlo značky „Minerva“, kterou měl klatovský hasičský sbor jako přebytečnou. Jelikož někteří členové a zástupci obce nepřáli tomuto nákupu pro vysokou cenu, vznikly spory v hasičském sboru a hrozilo jeho rozpadnutí. Pro nákup těchto strojů zvlášť bojoval člen sboru Josef Petrmichl, čp.3. Po delším vyjednávání byl tento požadavek hasičů prosazen a tato technika zakoupena za 150.000,-Kčs. Tuto částku neměl sbor a ani obec. Proto tuto částku zapůjčilo 8 občanů z Číhaně a Klatovské obci splacena. Na žádost obce bylo povoleno uvolnit z vázaných vkladů 17.000,-Kčs na školní vydání, které zdaleka nestačily krýt veškerá vydání na opravu a úpravu strojů. Následkem zákazu uzavírání půjček obcemi v roce 1949 nebylo možno uzavřít půjčku u peněžního ústavu na nákup stříkačky a tím dluh obce jednotlivcům ve výši 80.000,-- Kčs splatit. Tento dluh byl splacen občanům od ONV až v roce 1953, to je po šesti letech. Také osada Plánička měla pomocný hasičský sbor, ale v r.1951 byl zrušen. V r.1952 hasičský sbor v obci zakoupil sirénu a byla umístěna na školní budově. Jako závazek k 1. máji byl umístěn nový zvonek neposvěcený na jilm u čp.9 a proto byl málo používaný. Ve snaze získání více finančních prostředků byl zakoupen pohřební vůz tažený koňmi, ale nesměl se používat, protože nadřízené úřady to zakázaly. V r.1953 byla veřejnou schůzí schválena a následující rok zjara zahájena stavba nové hasičské zbrojnice v akci M. Od ONV byla přislíbena na tuto stavbu částka 30.000,- Kčs. Tato stavba se dosti protahovala a byla dodělána až v r.1958 za pomoci všech členů sboru a občanů. Na dokončení této stavby měl velký podíl nově zvolený velitel Pavel Ulrich, kovář a svědomitý pracovník sboru. V roce 1957 obdrželi hasiči od požární inspekce novou výzbroj a výstroj. O dva roky později bylo staré hasičské auto „Minerva“ nahrazeno novým „Tatra 805“. Sloužilo až do roku 1981, kdy náš sbor obdržel od okresního sboru v Klatovech nové vozidlo „Avie 30“ s kompletním moderním vybavením. V současné době je toto auto stále k dispozici, dále dvoukolová stříkačka PPS 8 s kompletním vybavením hadic a výstroje. K vybavení hasičů patří i hasičská zbrojnice. Vedle vlastního prostotu pro skladování hasebního nářadí a garážování auta, má i svoji místnost pro kulturní a schůzovní činnost. Údržba veškerého vybavení vyžaduje nemalé finanční prostředky. Na to přispívá i obecní úřad ze svého rozpočtu. V r.1997 byla provedena rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici nákladem 60.000,-Kč za působení starosty obce pana Zdeňka Pikharta. Mezi hlavní úkoly hasičské činnosti patří prevence. Pravidelně jsou prováděny preventivní prohlídky všech domů a objektů v rámci obce, aby se předcházelo zbytečným požárům. Hasiči se podílejí i na budování obce a okolí. Jejich velkou zásluhou vznikla víceúčelová vodní nádrž za vsí, která byla dokončena v r.1978 za působení předsedy obce pana Václava Tenglera. Nádrž je využívána v letních měsících jako koupaliště. Dále pak v blízkosti kravína vodní nádrž. Rovněž při úpravě návsi po zavezení rybníka odpracovali hasiči mnoho brigádnických hodin. Dříve se zúčastňovali i brigád na pomoci místnímu JZD.  

Není zapomínáno ani na výstroj a výzbroj, je také mnoho času věnováno technice, která musí být připravena, kdykoliv je to zapotřebí. Hasiči také nezapomínali ani na své nástupce, o tom svědčí i založení družstva mladých požárníků v r.1976 za vedení pana Josefa Heřmana. Od tohoto roku se zde vystřídalo několik generací, které dnes úspěšně pokračují ve své činnosti mezi dospělými. Družstvo mladých hasičů dosahovali velmi pěkných výsledků v okresních i krajských kolech. Vždy se jejich umístění pohybovalo mezi prvními. V loňském roce bohužel družstvo ukončilo svoji činnost pro malý počet dětí, které by svým věkem splňovali kritéria soutěže.

V r.1989 bylo založení družstvo žen. I když se nezúčastňuje soutěží, jsou rovnocennými pomocníky při přípravě organizování ostatních akcí. Akceschopnost dosahuje číhaňský sbor na okrskových soutěžích. Mnoho členů si i nadále rozšiřuje svoje odborné znalosti.

 

SOUČASTNOST

V současnosti je SDH největším spolkem v obci. Má celkem 62 členů. Co se týká požárního sportu, tak se aktivně zúčastňuje okrskových soutěží v zastoupení družstev mužů, žen i dětí. Společně s Obecním úřadem pořádá každoročně pro děti Mikulášskou nadílku a Dětský den. Mezi další aktivity můžeme zařadit pořádání soutěží, hasičských zábav, stavění máje a různé brigády k velebení naší obce. Podíleli se mimo jiné i na výstavbě nového hřiště a přístřešku na koupališti. Sbor dobrovolných hasičů neslouží jen k organizování různých aktivit, ale je i neustále činný v likvidaci různých mimořádných událostí.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Číhaň | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ